Header image  
This… is my BOOMSTICK – Army of Darkness  
 
 

Sweden

At 450,000 km² (174,000 sq mi), Sweden is the third largest country in the European Union. With a total population of over 9.2 million Sweden has a low population density of 20 people per km² (52 per square mile), but is much higher in southern half of the country. About 85% of the population live in urban areas. Sweden's capital is Stockholm, which is also the largest city in the country (population of 1.3 million in the urban area and with 2 million in the metropolitan area). The second and third largest cities are Gothenburg and Malmö.
• 1908 The State Employees´Union
• 1919 The State Rural Municipalities Authority
• 1968 Swedish Association of local Authorities

The county of Norrbotten

County administrative board
Act as the regional state supervisory authority.
Responsible for the government subsidy, to regional development and also a administer for EU;s structure- and interregional funds.

The county council
Responsible for the provision of medical services.
They have a regional responsible for culture, some education, trafic, regional bussines sector etc.
One of three taxation levels.

14 municipalities
Autonomy responsible for education, health care, plan questions, operation and maintenance work.
One of three taxation levels.

Association of local municipal authorities  
The county of Norrbotten
• 1946 The county of Norrbotten Rural Municipalities Authority
• 1948 The state county department of the Rural Municipalities authority
• 1968 Swedish Association county department of local Authorities

Today
• Free-standing special interest organization
• Regional, national, international
• Protect the municipality autonomy
Purpose
• Look out for the municipalities interests
• Promote cooperation
• Support the municipality autonomy

The county of Norrbotten
• Number of inhabitants: 253 000
• Area: 98 249 km2
• Average income: 205 000 crowns
• Local government income tax: approx 32 crowns per each 100 crown
• Approximatly 50 procent of the inhabitants are living in the municipalities of Luleå, Piteå and Boden.Mer information på Svenska

Visste Du att ...
... Norrbottens län motsvarar 1/4 del av Sveriges landareal
... Norrbottens landareal motsvarar 3,2 procent av EU:s. Belgien, Nederländerna och Luxemburg motsvarar tillsammans endast 3/4 av länets landareal
... Sveriges landareal, som motsvarar 13 procent av EU:s, är lika stor som den sammanlagda ytan av Tyskland, Belgien, Luxemburg och halva Nederländerna
... 2,8 procent av Sveriges befolkning bor i Norrbottens län
... 2,4 procent av befolkningen i EU bor i Sverige
... om Norrbottens län hade lika många invånare per km2 som EU skulle det bo 11 723 344 personer i länet
... i länet finns tre av Sveriges fyra skyddade nationalälvar, Torne älv, Kalix älv och Pite älv
... Sveriges enda ishotell byggs upp varje höst i Jukkasjärvi
... två av Sveriges tolv objekt på Unesco:s världsarvslista finns i länet. De är Gammelstads kyrkby samt naturområdet Laponia bestående av fyra nationalparker och två naturreservat.

Landskapssymboler

Norrbotten  Lappland
Blomma Åkerbär Fjällsippa
Djur Lavskrika Fjällräv
Fisk Siklöja  Röding
Fågel  Sångsvan Blåhake
Sten Gabbro Apatitjärnmalm
Svamp Stenmurkla Tegelröd björksopp
Insekt Praktsammetslöpare Högnordisk höfjäril
Mossa Gul parasollmossa Bäcknicka

 

 

 

 

 

 

Harads
EDEFORS socken av Överluleå tingslag omfattar landet kring Lule älv mellan Lapplandsgränsen i nord­väst och Överluleå socken i sydost. Älven bildar här Edeforsen. Denna fors har en fallhöjd av 21,5 m. och en längd av 2,5 km. Den ar en av Norrlands vackraste forsar.
Det är kring älven som socknens huvudsakliga bygd är belägen. Själva kyrkbyn, som har namnet Harads, är genom sitt vackra läge en känd turistort. Här går en präktig stålbro över älven, från vilken bro man har en härlig utsikt över den brusande for­sen. Mitt emot kyrkan ligger på andra sidan älven mangården å den gamla sågverksegendomen Bodträskfors med en vacker park, anlagd av överste C. A. Berg­man. Sydligare utmed älven ligger Svartlåby. Längre norrut i socknen ligger Sandträsk med landstingets sanatorium.
Någon industri drives i socknen, såsom såg och kraftstation vid Svartlå. Virket förädlas dock numera ej så mycket här i älvdalen utan forslas ned till vid kusten belägna sågverk. Stor betydelse för folkför­sörjningen har skogsbruket och — ehuru ej i så hög grad som fordom — laxfisket i älven. Det senare bedrives i Edefors såväl med nät som med laxlinor.
Den största jordägaren inom socknen är staten, som har en del områden upplåtna åt nybyggare som "kolonat", vilkas besittningsrätt efter en viss tid övergår till brukaren. Dessutom ägas flera hemman av Munksunds A.-B. och Svanö A.-B. En betydande egendom var fordom Åminne. Där farms under en följd av år lantbruksskola. Denna uppgick med tiden i Grans lantmannaskola i Piteå, och egendomen har styckats.
I socknen ser man flerstädes lämningar efter påbörjade kanalbyggen. Man har nämligen en gång i tiden varit betänkt på att kanalisera Luleälven för att underlätta malmtransporten från Gällivare. Men företaget avstannade av kapitalbrist och kommer väl heller aldrig att fullföljas, sedan Gällivare nu har fått järnvägsförbindelse.
Fornminnen: En del lösa föremål av stenålderstyp äro upphittade, såsom en skifferhacka vid Flarken samt en spjutspets av hälleflinta vid Bodträskfors. Dessa äro emellertid de enda kända spåren av en för­historisk befolkning i socknen.
Areal: 1.674,1 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 2.048 har åker, 103,7 tomt och trädgård, 1.603,6 slåtteräng, 5,5 kultiverad betesäng, 151,4 annan betesäng, 118.505 skogsmark, 42.598 övrig mark. Jordbruksvärde: 3.512.400 kr. 1 jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 1.073.000 kr. Skogs­värde: 3.246.000 kr.   Tomt- och industrivärde: 6.800 kr.  
Edefors är eget pastorat sedan 1890
Den första kyrkan brann ned 1918. Tio år senare uppfördes den nuvarande. Kyrkoherde: Strand, Thure Walfrid. Komminister: Backström, Ferdinand Eckhardt.


Då - Idag
Invånarantal: 3.797 (1940) 1.588 (2006)

 

 

Links